ව්‍යවස්ථා දායක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක්ද? නැද්ද? කියා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් දමා සොයා බලන්නජනපති-සුමන්තිරන්ට කියයි.

(skyworld.lk-Colombo- November 24, 2023)

ව්‍යවස්ථා දායක සභාව පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක්ද? නැද්ද? කියා පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් දමා සොයා බලමු යැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (24) පැවසුවා.

ව්‍යවස්ථා දායක සභාව විධායකයේ කොටසක් බවට පාර්ලිමේන්තුවේ දී තමා මීට කියූ අදහස සුමන්තිරන් මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රතික්ෂේප කර තිබු බව කී ජනාධිපතිවරයා තමා ඉදිරිපත් කළ අදහසට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා  17 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන නඩුවේ තීන්දුව ගෙන හැර දක්වන්නට තමා කැමති බව කියා සිටියා.

මුල සිටම යෝජනා කර ඇත්තේ  ව්‍යවස්ථා දායක සභාව විධායකයේ කොටසක් හැටියට බව කී ජනාධිපතිවරයා විධායක ජනාධිපතිවරයා කරන පත්කිරීම් සඳහා සහය වීම එහි කාර්යයක් යැයි සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *