සුදු ඇඳගත් කළු පත්තරකාරයා  හෙවත් සිරි රණසිංහගේ නොලියැවුණු ඉතිහාසය.

(SKYWORLD.LK-COLOMBO-DECEMBER 17-2023)  සිළුමිණ පුවත් පතේ 2023 දෙසැම්බර් 17 වෙනි ඉරිදා, දීපානි විශේෂාංග අතිරේකය පිටුවක් පුරා වෙන්වී…