රාජ්‍ය ආයතන 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසා දැමීමටආණ්ඩුව සැරසෙයි.

(skyworld.lk- Colombo-March, 05, 2023 ) රාජ්‍ය කොමිසන් සභා, රාජ්‍ය අනුබද්ධ ආයතන සහ උපදේශක මණ්ඩල 100කට අධික…