මැතිවරණ සමයේ මාධ්‍ය හැසිරීම පාලනයට ජනාධිපති ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකට අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය

(skyworld.lk-Colombo- June 16, 2023) මැතිවරණයක් සඳහා තරඟ වදින දේශපාලන පක්ෂ, ස්වාධීන කණ්ඩායම් හා අපේක්ෂකයින් විසින් චර්යාධර්ම…

රාජ්‍ය ආයතන 100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් වසා දැමීමටආණ්ඩුව සැරසෙයි.

(skyworld.lk- Colombo-March, 05, 2023 ) රාජ්‍ය කොමිසන් සභා, රාජ්‍ය අනුබද්ධ ආයතන සහ උපදේශක මණ්ඩල 100කට අධික…